Boeken

Hieronder vind u onze gepubliceerde boeken.

25 jaar later

De twee grootste industriële rampen met gevaarlijke stoffen, eind 1984; LPG ramp in Mexico City Bhopal tragedie, 25 jaar later
Het onderzoek en de feiten, de lessen voor industriële veiligheid. Hebben we de lessen geleerd?
Gebonden, 185 pagina’s, full colour.

Het onderzoek van de twee grootste industriële rampen door Chris Pietersen had een grote internationale impact. Hij heeft daarvoor destijds van TNO de erkenning van Senior Research Fellow ontvangen. Nog altijd is hij actief  in Industriële Veiligheid. Als  directeur van het veiligheidsadviesbureau SSC werkt hij samen met de industrie om te leren van incidenten en de veiligheid te vergroten. Tevens is hij is lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS).

In dit boek:

 • Het verhaal van het onderzoek van de LPG ramp in Mexico City (500 doden) en de ramp met het toxische gas MIC in Bhopal (meer dan 3700 doden) , de moeilijke omstandigheden en de resultaten. Hebben we de lessen geleerd?
 • Unieke informatie zoals de originele technische tekeningen van de Bhopal installatie.
 • Informatie over LPG veiligheid, ook door beschrijving van andere LPG rampen.  Zo worden diverse explosies (BLEVE’s)  van LPG tankauto’s besproken, waarvan een in Nederland.
 • Achterliggende oorzaken van het falen van veiligheidsmanagement. De ontwikkelingen in 25 jaar worden geanalyseerd. De rampen uit 1984 worden vergeleken met meer recente ongevallen, zoals Geleen (2003), Warffum (2005) en op een raffinaderij inTexas (USA) in 2005.
 • Een ruimtelijk ordening beleid ontbrak op dramatische wijze in Mexico en Bhopal. De zonering in Europa rond installaties met gevaarlijke stoffen maakt dat er aanzienlijk minder slachtoffers zullen vallen bij rampen. Echter, de achterliggende oorzaken van Mexico City en Bhopal zijn nog volop aanwezig.
 • Hedendaagse methoden voor procesveiligheid als HAZOP, SIL en LOPA worden beschreven en uitgewerkt via voorbeelden. Dat geldt ook voor de Tripod incidenten analyse methode.

Lees hier de recensie van het American Institute of Chemical Engineering (AIChE).

Lees ook het artikel over het boek in de ESRA Newsletter van oktober 2010 (Engelstalig)

Klik hier om naar de webshop te gaan en dit boek te bestellen.

 

25 years later

The two largest industrial disasters with hazardous material, 25 years later
The investigation and the facts, Lessons for Process Safety. Have we learnt the lessons?
E-book, PDF

The study of the two largest industrial disasters by Chris Pietersen had a great international impact on Process Safety. He received the TNO Senior Research Fellow title for it. He is still active in Industrial Safety. As General Manager of Safety Solutions Consultants (SSC) he works with the industry to learn from incidents and to improve safety. He is also a member of the Dutch Hazardous Substances Council (AGS).

In this book:

 • The story of the investigation of the LPG disaster in Mexico City (500 dead) and the MIC toxic gas tragedy in Bhopal (more than 3,700 deaths), the difficult circumstances of the investigations and the results. Have we learnt any lessons?
 • Unique information like the original technical drawings of the Bhopal plant.
 • Information about LPG safety, also by description of other LPG disasters. Various explosions (BLEVEs) of LPG road tankers are discussed.
 • The underlying causes of the failure of safety management. The developments over 25 years are analyzed. The disasters of 1984, compared with more recent incidents, such as an explosion in a furnace (Geleen, the Netherlands, 2003), and the refinery disaster in Texas (USA) in 2005.
 • Land use planning policies failed dramatically in Mexico and Bhopal. The existing QRA-  policy in Europe for ‘safe distances’ around plants with hazardous substances will prevent large numbers of victims. However, the underlying causes of Mexico City and Bhopal are still present. 
 • Contemporary methods for process safety such as HAZOP, LOPA and SIL are described and elaborated through examples. This also applies for the Tripod incident analysis method.

Read the article about the book in the ESRA Newsletter October 2010

Klik hier om naar de webshop te gaan en dit boek te bestellen.

 

 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: