Risicoanalyse windturbines

SSC is de juiste partner voor het uitvoeren van een risicoanalyse van voorgenomen plaatsing van windturbines in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van ondergrondse buisleidingen, opslagen etc. De risico’s worden getoetst aan criteria uit het BEVI en de QRA:

  • De Plaatsgebonden Risico contour (PR) van 10-6 is gelijk aan het maximum van as hoogte plus halve rotordiameter en maximale werpafstand bij nominaal rotortoerental.
  • De PR 10-5 contour is gelijk aan de halve rotordiameter.

Voor de risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van het Handboek Risicozonering windturbines, januari 2005.

Achtergrond
Incidenten met windturbines (bijv. afbrekende rotorbladen of turbinemast) vormen een bedreiging voor zowel bevolking als activiteiten.

Er kan onderscheid worden gemaakt in directe en indirecte risico's. Eerstgenoemde groep risico's heeft betrekking op het rechtstreeks treffen van mensen (omwonenden of voorbijgangers). Indirecte risico's hangen samen met het treffen van objecten met gevaarlijke stoffen (tankauto's, opslagtanks of procesinstallaties). Schade aan deze objecten veroorzaakt nieuwe risico's voor de directe omgeving(bedrijventerrein of woonwijk).

Om de meest geschikte locaties voor geplande windturbines te kunnen selecteren is het belangrijk eerst voornoemde risico's te analyseren en te toetsen aan risicoacceptatiecriteria.

SSC heeft ervaring met het uitvoeren van windturbine risicoanalyses door toepassing van het handboek 'Risicozonering Windturbines'.

De hierin opgenomen berekeningsmethoden verschaffen antwoorden op de navolgende vier vragen:

  • Welke risico’s vormen windturbines voor hun omgeving?
  • Tot welke afstand van de windturbine(s) dienen de objecten en activiteiten te worden meegenomen in de risicoanalyse?
  • Op welke wijze(n) worden trefkansen voor personen en objecten bepaald?
  • Aan welke risicocriteria dienen deze trefkansen getoetst te worden?
Windturbines
 
Blog: Veiligheidsvisie

Column maart 2013
Blog: Veiligheidsvisie

Anno 2013 is Procesveiligheid een hot item. Pers en politiek schrijven en spreken er graag over. Denk alleen maar aan de 'Odfjell' affaire. Deze heeft geleid tot meer inspecties en strenger...

Lees verder

 
 

Kalender: